main-video

שירותים לעוסק מורשה

כל עוסק עובד ישירות מול רואה חשבון בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בתחום עוסקים מורשים ופטורים. הדגש במשרד למתן מקצועי ומהיר לכל בקשת העוסק תוך שמירה על האינטרסים של העוסק והכוונה עסקית המבוססת על המספרים שמתקבלים.
במשרדנו מדווחים הכל בזמן לרשויות ולא מחכים לסוף שנה כדי לגלות שיש חובות כלפי מס הכנסה או ביטוח לאומי.
פרט לדיווחים והנהלת חשבונות משרדנו מלווה, מלמד ומייעץ את העסק – כי ההצלחה של העסק זו הצלחה שלנו.

עוסק מורשה הינו עסק הרשום ברשויות המס כעסק החייב בגביית מע"מ מלקוחותיו והעברתו לרשויות המס. מנגד עוסק מורשה רשאי לקזז מע"מ מהוצאות העסקיות שלו בניגוד לעוסק פטור וזה ההבדל העיקרי בין שני הגופים.
משרדנו בעל ותק משנת 2009 מייצג עוסקים מורשים מול רשויות המס וביטוח הלאומי ונותן מענה מהיר ואיכותי לכל פניה ובקשה כגון ניכוי מס במקור, מכתב לבנק, יעוץ וכדומה.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

קיימים שלושה מוסדות עיקריים להם כל עסק חייב לדווח באופן שוטף על פעילותו. מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

 •  מע"מ
 •  מס הכנסה
 • ביטוח לאומי

משרד קושנר רואה חשבון במסגרת שירותי הנהלת חשבונות דואג שכל הדיווחים לכל הרשויות יבוצעו בזמן. הקפדה על עמידה בזמני ההגשה ותשלום, מונעת תשלומי קנסות וריביות לרשויות.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

כל עסק בישראל חייב בניהול פנקסי חשבונות. ניהול פנקסי חשבונות או הנהלת חשבונות מתבצעים בהתאם ל- הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973.

קיימות דרישות כלליות לניהול החשבונות של כל עסק ודרישות ספציפיות נוספות המתייחסים למגזרי פעילות שונים ולעסקים בעלי מחזורים מסוימים. כך לדוגמא בעלי עסקים שהם מקצועות חופשיים (עורך דין, רופא שיניים, פסיכולוג) חייבים לנהל ספר לקוחות נפרד לכל לקוח ובו יירשמו החיובים והזיכויים.

אנו מספקים שרותי הנהלת חשבונות בהתבסס על ניסיון רב השנים שנצבר במשרד. כחלק מהמקצוע ראיית חשבון והשירותים אותם משרדנו מעניק,  אנו במשרד דואגים להיות מעודכנים באופן מתמיד על כל השינויים בחקיקה ובפסיקה בתחום ושומרים על ידע עדכני בכל עת.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

 • מתי ואיך מגישים הצהרת הון למס הכנסה
 • מה מיוחד בהצהרת הון

משרד קושנר רואה חשבון מתמחה ובעל ניסיון רב שנים בהכנת הצהרות הון למס הכנסה. קיימת חשיבות עליונה במילוי טופס 1219 (הצהרת הון) בצורה מדויקת ונכונה. משרדנו על בסיס אנשי מקצוע מנוסים, מכין הצהרות הון לבעלי עסקים ונושים אשר נדרשו להגיש הצהרת הון מסיבות אחרות. ניסיון רב השנים יחד עם ידע מקצועי עדכני מאפשר למשרדנו להגיש הצהרות הון בצורה מדויקת והנכונה ביותר מבחינת בעל העסק והחוק.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

עוסק מורשה הינו עסק הרשום ברשויות המס כעסק החייב בגביית מע"מ מלקוחותיו והעברתו לרשויות המס. מנגד עוסק מורשה רשאי לקזז מע"מ מהוצאות העסקיות שלו בניגוד לעוסק פטור וזה ההבדל העיקרי בין שני הגופים.
משרדנו בעל ותק משנת 2009 מייצג עוסקים מורשים מול רשויות המס וביטוח הלאומי ונותן מענה מהיר ואיכותי לכל פניה ובקשה כגון ניכוי מס במקור, מכתב לבנק, יעוץ וכדומה.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

עוסק פטור הינו עסק הרשום ברשויות המס כעסק שלא חייב לגבות מע"מ מלקוחותיו בניגוד לעוסק מורשה. מנגד עוסק פטור אינו יכול לדרוש חזרה מע"מ עבור הוצאות עסקיות ששילם.
עוסק פטור אינו חייב לדווח לרשויות המס (מע"מ) על עסקאותיו, ורוב החובות שלו כלפי רשויות המס מסתכמות בהגשת דוח שנתי על הכנסה אחד לשנה.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

קיימים שלושה מוסדות עיקריים להם כל עסק חייב לדווח באופן שוטף על פעילותו. מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

 •  מע"מ
 •  מס הכנסה
 • ביטוח לאומי

משרד קושנר רואה חשבון במסגרת שירותי הנהלת חשבונות דואג שכל הדיווחים לכל הרשויות יבוצעו בזמן. הקפדה על עמידה בזמני ההגשה ותשלום, מונעת תשלומי קנסות וריביות לרשויות.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

קיימים שלושה מוסדות עיקריים להם כל עסק חייב לדווח באופן שוטף על פעילותו. מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי הם אותם הגופים להם נדרש כל עסק לדווח על פעילותו וכן לבצע תשלומים על פי הצורך:

 •  מע"מ
 • מס הכנסה
 • ביטוח לאומי
לחץ כאן כדי לקרוא עוד

כל עסק בישראל חייב בניהול פנקסי חשבונות. ניהול פנקסי חשבונות או הנהלת חשבונות מתבצעים בהתאם ל- הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973.

קיימות דרישות כלליות לניהול החשבונות של כל עסק ודרישות ספציפיות נוספות המתייחסים למגזרי פעילות שונים ולעסקים בעלי מחזורים מסוימים. כך לדוגמא בעלי עסקים שהם מקצועות חופשיים (עורך דין, רופא שיניים, פסיכולוג) חייבים לנהל ספר לקוחות נפרד לכל לקוח ובו יירשמו החיובים והזיכויים.

אנו מספקים שרותי הנהלת חשבונות בהתבסס על ניסיון רב השנים שנצבר במשרד. כחלק מהמקצוע ראיית חשבון והשירותים אותם משרדנו מעניק,  אנו במשרד דואגים להיות מעודכנים באופן מתמיד על כל השינויים בחקיקה ובפסיקה בתחום ושומרים על ידע עדכני בכל עת.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

בהתאם לפקודת מס הכנסה כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים חייב בהגשת דוח על הכנסותיו למס הכנסה. מי שההכנסה שלו מורכבת ממשכורת עבודה בלבד ואינה עולה על כ-750,000 ₪ בשנה (סכום זה מתעדכן כל שנה), אינו חייב בהגשת דו"ח הכנסות למס הכנסה.

משרד קושנר רואה חשבון מתמחה ובעל ניסיון רב שנים בהכנת דוחות שנתיים למס הכנסה. בפקודת מס הכנסה קיימים סעיפים רבים המקנים אפשרות לתשלום מס מופחת. על מנת למנוע תשלום מס ביתר, קיימת חשיבות עליונה לברר את כל הניכויים, הזיכויים והקיזוזים להם זכאי בעל העסק. משרדנו על בסיס אנשי מקצוע מנוסים, מתעדכן באופן שוטף על כל שינוי בפקודת מס הכנסה. ניסיון רב השנים יחד עם ידע מקצועי עדכני מאפשר למשרדנו להגיש דוחות שנתיים על הכנסה בצורה המדויקת והנכונה ביותר מבחינת בעל העסק והחוק.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד
 • מתי ואיך מגישים הצהרת הון למס הכנסה
 • מה מיוחד בהצהרת הון

משרד קושנר רואה חשבון מתמחה ובעל ניסיון רב שנים בהכנת הצהרות הון למס הכנסה. קיימת חשיבות עליונה במילוי טופס 1219 (הצהרת הון) בצורה מדויקת ונכונה. משרדנו על בסיס אנשי מקצוע מנוסים, מכין הצהרות הון לבעלי עסקים ונושים אשר נדרשו להגיש הצהרת הון מסיבות אחרות. ניסיון רב השנים יחד עם ידע מקצועי עדכני מאפשר למשרדנו להגיש הצהרות הון בצורה מדויקת והנכונה ביותר מבחינת בעל העסק והחוק.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

 יעוץ-תכנון מס

יעוץ/תכנון מס בניגוד להעלמת מס זו פעולה לגיטימית שמטרתה לתכנן פעולות כספיות ודיווחים פיננסיים, בצורה שתגרום לתשלום מס מינימאלי ו/או לחסכון בתשלומי המס עבור בעלי עסקים.

כך למשל הפרשה לקרן השתלמות יכולה לחסוך לבעל העסק סכום לא מבוטל בתשלום המס.

חישוב מס מאוחד

בקשה לחישוב מס מאוחד לבני הזוג, הפרשות לקופת גמל, אופן התאגדות פורמלי של העסק, קיזוז הפסדים ועוד רבים אחרים, אלו הם דוגמאות לתכנוני מס שיש לקחת אותם בחשבון על מנת ליצור מצב של תשלום מס מינימאלי ו/או אופטימאלי עבור בעל העסק.

בפקודת מס הכנסה קיימים סעיפים רבים המקנים אפשרות לתשלום מס מופחת. על מנת למנוע תשלום מס ביתר, קיימת חשיבות עליונה לברר את כל הניכויים, הזיכויים והקיזוזים להם זכאי בעל העסק. משרדנו על בסיס אנשי מקצוע מנוסים, מתעדכן באופן שוטף על כל שינוי בפקודת מס הכנסה. ניסיון רב השנים יחד עם ידע מקצועי עדכני מאפשר למשרדנו להגיש דוחות שנתיים על הכנסה בצורה המדויקת והנכונה ביותר מבחינת תכנון מס, בעל העסק והחוק.

משרד קושנר רואה חשבון – מתמחים ובעלי ניסיון רב שנים בתכנוני מס. רואי החשבון במשרד בעלי ידע מורחב ועדכני בפקודת מס הכנסה. ידע זה מיושם שנים רבות על מאות הלקוחות של המשרד.

משרד קושנר רואה חשבון – מתמחים ובעלי ניסיון רב שנים בתכנוני מס. רואי החשבון במשרד בעלי ידע מורחב ועדכני בפקודת מס הכנסה. ידע זה מיושם שנים רבות על מאות הלקוחות של המשרד.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

icon 1
icon 2
icon 3
icon 4
icon 5
icon 6
icon 7
icon 8
ניסיון של 10 שנים לפחות בתחום עוסקים מורשים ופטורים.נפתח עבורך עוסק מורשה במהירות וללא עלות
פתיחת תיקים ברשויות אונליין. מקצועי בכל תחום ראיית החשבון, ייעוץ מס. ניסיון מעל 10 שנים. החזרי מס.יועצי מס בתל אביב.

לשיחה עם רואה חשבון השאירו פרטים כאן

יש להשאיר פרטים ונחזור בהקדם

  кнопка вверх
  צרו איתנו קשר